Fragment1El mapa. És l’estrella i puntal d’aquest esport. Sens dubte sense ell no hi ha orientació. El mapa és la representació del terreny amb un elevat grau de detall i un codi simbòlic i específic de caire internacional que permet entendre’l arreu del món. El mapa d’orientació ens dóna més informació que un mapa cartogràfic o topogràfic, entre tota la informació que hi ha destaca l’escala, l’equidistància, la llegenda i els colors.

L’escala. Els mapes es fan a escala, que és la relació existent entre les dimensions reals i les representades al mapa o plànol. L’escala es representa com una fracció numèrica on el numerador correspon al plànol i el denominador al terreny.

L’equidistància. Fa referència a la distància que hi ha entre les corbes de nivell. Les corbes de nivell representen tots els punts que tenen la mateixa alçada.

Fragment3Línies de nord. Qualsevol mapa ha de disposar de línies de nord. Aquestes són representades amb línies fines blaves o negres que indiquen l’orientació del mapa respecte el nord.

La llegenda. És simplement la representació esquemàtica i clara de tots o bona part dels símbols i colors emprats en el mapa en qüestió.

Colors del mapa d’orientació. Els mapes tenen diferents colors. Aquests els podràs veure en la pàgina de simbologia de mapa.